Travelsupport.pl

REGULAMIN

 • Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Travelsupport.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Travelsupport, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Travelsupport.pl
 3. Regulamin – niniejszy dokument dostępny jest w internetowym serwisie Travelsupport.pl i obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
 •  Definicje
 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Rejestracyjny – oznacza formularz, który wypełnia Uczestnik rejestrując się w Programie;
 3. Profil – oznacza profil każdego Uczestnika, na którym ewidencjonowane są zarejestrowane rezerwacje oraz zgromadzone środki.
 4. Nagroda – oznacza towar oferowany Uczestnikowi w zamian za zgromadzone przez niego środki.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Travelsupport.pl
 6. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony w domenie internetowej www.Travelsupport.pl, poprzez który Uczestnik korzysta z Programu;
 7. Program lub Program Lojalnościowy Travelsupport – program lojalnościowy w formie platformy zakupowej prowadzony w systemie sprzedaży premiowej, który pozwala Użytkownikom Serwisu otrzymywać środki lojalnościowe lub korzystać z Nagród dodatkowych w związku z nabyciem określonych towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów Programu.
 8. Serwis lub Serwis Travelsupport – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Travelsupport.pl,
 9. Nagroda – nagroda w postaci karty podarunkowej, vouchera lub kodu rabatowego, związana ze sprzedażą premiową dokonaną za pośrednictwem serwisu Travelsupport.pl u określonego partnera. Nagroda, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Rozporządzenie 2016/679 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 11. Transakcja – umowa sprzedaży towaru lub usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Partnerem Programu w sklepie internetowym za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie na odnośnik w Rezerwuj.
 • Postanowienia ogólne
 1. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem Travelsupport.pl.
 2. Program jest prowadzony od dnia 01.01.2021 roku.
 3. Program Travelsupport Partner ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, a korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownik, w trakcie uczestnictwa w Programie nie jest zobowiązany do dokonywania zakupów towarów lub usług u Partnerów Programu za pośrednictwem Serwisu.
 5. Operator Programu występuje jako pośrednik pomiędzy Użytkownikami Programu z Partnerami Programu oferującymi towar i usługi w sprzedaży internetowej. Za pośrednictwem Serwisu udostępniana jest Oferta Partnera zawierająca specjalny link przekierowujący automatycznie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera Programu. Operator Programu za pośredniczenie otrzymuje prowizję, której część zostanie zwrócona Użytkownikowi, jako Nagroda. Operator nie jest w żadnym razie sprzedawcą towaru lub usługi będącej przedmiotem zakupu, ani nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie i ewentualne wady, ani nie można u Operatora dochodzić innych praw związanych z zakupem.
 • Warunki dostępu do Serwisu
 1. Użytkownikiem Serwisu (a tym samym uczestnikiem Programu), z zastrzeżeniem § 4.2. Regulaminu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto działa w Serwisie jako konsument, tj. dokonuje transakcji w Serwisie na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Osoba, która ukończyła 13 (słownie: trzynaście) lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zarejestrować się w Serwisie za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodzica lub opiekuna prawnego).
 3. Osoba niepełnoletnia rejestrując się w Serwisie i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, udział w Programie a także na dokonywanie zakupów za pośrednictwem Platformy.
 4. Kopia pisemnego oświadczenia o zgodzie na udział w Serwisie i Programie, zgodna z formułą zawartą w Formularzu rejestracyjnym, powinna zostać dostarczona do Operatora mailem na adres info @ Travelsupport.pl.
 5. Konto Użytkownika osoby niepełnoletniej zostanie aktywowane do otrzymaniu przez Operatora formularza zgody, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym.
 6. Aby dokonać rejestracji w Serwisie i udziału w Programie, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić elektroniczny Formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, w którym należ podać adres poczty elektronicznej oraz   zaznaczyć oświadczenie o akceptacji Regulaminu,
 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed wysłaniem Formularza rejestracyjnego. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenie zawarte w Formularzu rejestracyjnym.
 8. Po dokonaniu rejestracji Operator niezwłocznie przekazuje Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomość zwrotną.
 9. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Travelsupport jest uprawniony do usunięcia Konta w przypadku dokonania przez Użytkownika transakcji z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera Programu lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku uzasadnionego podejrzenia próby lub dokonania wyłudzenia, oszustwa, kradzieży lub przywłaszczenia, dokonanego wobec Travelsupport, Partnera lub innego Użytkownika oraz uzasadnionego podejrzenia przyznania lub możliwości przyznania Nagrody Travelsupport za niedokonane w rzeczywistości nabycie towarów lub usług określonych w Ofercie.
 •  Partnerzy Programu
 1. Użytkownikowi przyznawana jest Nagroda w związku z nabywaniem, za pośrednictwem Serwisu, określonych towarów lub usług od Partnerów Programu, aktualnie uczestniczących w Programie, zgodnie z obowiązującą ofertą.
 2. W Serwisie zamieszczane są informacje o Partnerach Programu aktualnie uczestniczących w Programie, a także oferty Partnerów Programu.
 3. Użytkownik dokonuje transakcji w sklepach internetowych Partnerów Programu zgodnie z regulaminami tych sklepów, dostępnymi na ich stronach internetowych.
 4. W przypadku zakupu przez Użytkownika towarów lub usług z Oferty Partnera Programu, Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Partnerem, w związku z czym odpowiedzialność za wydanie towarów lub wykonanie usług oferowanych przez Partnera Programu i ich zgodność z umową ponosi Partner.
 • Przyznawanie punktów Travelsupport
 1. Użytkownik otrzymuje środki lojalnościowe za zakup towarów lub usług od Partnera Programu, którego Oferta jest zamieszczona w Serwisie w dniu zakupu, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Aby uzyskać środki lojalnościowe należy: a) wyczyścić pliki cookies; b) wejść na stronę Serwisu; c) mieć włączoną obsługę ciasteczek („cookies”) w przeglądarce internetowej, za pomocą której przegląda ofertę partnera, z której chce skorzystać; d) wybrać Ofertę Partnera, którego usługi Użytkownik zamierza nabyć i kliknąć w specjalny link dostępny w danej Ofercie, co spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika do sklepu internetowego Partnera Programu; e) sfinalizować zakup, tj. złożyć zamówienie w sklepie internetowym Partnera dotyczące nabycia towarów lub usług określonych w Ofercie Partnera i na warunkach w niej określonych, zgodnie z regulaminem tego sklepu internetowego, oraz dokonać pełnej zapłaty.
 3. Aby uzyskać środki lojalnościowe od Travelsupport, Użytkownik nie może odświeżać strony internetowej sklepu internetowego Partnera, do której Użytkownik został przekierowany z Serwisu Travelsupport.pl
 4. Po dokonaniu transakcji premiowanej środkami lojalnościowymi, użytkownik powinien wysłać numer transakcji (rezerwacji) na adres  info @ Travelsupport.pl. W odpowiedzi na emaila otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz liczbę przyznanych Punktów Travelsupport.
 5. Zarejestrowana rezerwacja(transakcja) otrzymuje status „Oczekującej”.
 6. Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić aktualny stan posiadania swoich Punktów Travelsupport wysyłając zapytanie na info @ Travelsupport.pl
 • Odbiór Nagrody
 1. Odbiór Nagrody jest możliwy pod warunkiem, że Użytkownik zgromadzi środki lojalnościowe o wartości co najmniej 100 PLN.
 2. W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik składa pisemne zlecenie zamiany środków lojalnościowych na Nagrodę. Zlecenie należy przesłać na adres  info @ Travelsupport.pl
 3. Nagroda jednorazowo nieprzekraczająca kwoty 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) polskich złotych (PLN) jest zwolniona z podatku dochodowego, i stanowi przychód z tej działalności – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.)
 4. Nagroda przyznawana jest ze względu na indywidualne działania Użytkownika, w związku z czym przysługuje tylko jemu.
 5. Nagrodami są karty podarunkowe, kody rabatowe, vouchery prezentowe do wybranych sklepów, których lista znajduje się na liście kart podarunkowych.
 •  Reklamacje dot. Serwisu lub usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące Serwisu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu  Serwisu (dalej: „Reklamacja”) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info @ Travelsupport.pl